Coaching Staff - 2024/25 (Sarnia Jr Lady Sting)

OWHA logo
PROUD
MEMBER
PrintCoaching Staff - 2024/25
D_Bararuk_Bio_Final.png

C_Hurst_Bio_Final.png

N_Jeffrey_Bio_Final.png

K_Doyle_Coach_Bio.png

K_Philipsen_Bio.png

J_Skinner_Bio_Final_(1).png


Dani_Girard_Coach_Bio_Final.png

Carl_Smith_Coach_Bio_Final.png

Jeff_Nelson_Coach_Bio_Final.png